( trước khi làm php này bạn nên tắm gội cho sạch sẽ , nếu trai giới một này trước thì tốt hơn )
sau ứng trước tượng chuẩn ề và bắt ầu hành php :

Niemi Hương Lê Bai

(THP Djeno ốt Hương TRM Xong, ứng Ngày Ngạn hiểu Ty DJE Ngang ngực Mat Niemi)

Tĩnh Php-GIỚI CHƠN-ngon:

Một lam Xoa ha. (3 LAN)Tĩnh TAM-NGHIỆP CHƠN-ngon:

AN PHA rằng Bà PHA truật A PHA, PHA ã Set BA PHA truật ộ HAM. (3 LAN)

(Chu ba le THP Cày Quy Hương Ngày Thng Cầm Hương Ngang Trần Niemi Bai Chung Hương).

Bai Ke Zhong HƯƠNG

Nguyễn Thu Diệu Hương Vn

Biên Man THP Phương Gioia

Zhong Dương Nhựt-The Pht,

giai iệu Php Chu Bồ tan

V biên Thanh Vn Chung

Cap Nhứt Thế Thanh-Hiền,

Duyên started Quang Minh ại,

Xứng khay tanh Pht-Su,

Pho hun chư-Chung Tam Hà,

Giai Pht Bo-DJ c

glycol Viễn Wong-Chu nghiệp,

viene-Võ-Thanh Thượng ào.

KỶ NGUYÊN

Kim-Tu ... DJ Pht Pht Nguyễn Phùng, Nguyễn thỉnh khu vực Tng bảo vệ, mong Chu Pht oai Luc Phố Trì, Kim Hiền Pht Chu-Tu Django-Thani Tam Thanh Tịnh, Tịnh-Tn Hạnh Tu-TU-Gic , GIAC-THA GIAC-Hạnh viene-MAN, dU-Php giới they are-Sanh, Nhứt simultaneously ắc A-Nu A-la-Tam Tam-MIEUM-BO-DJ.

(Xa Xa Roi 3 read bài ếm Pht).Tan-Dương Pht-Bảo

Php Vương Võ-Thượng tone

Tam-Gioia V Lun

Thiên nhơn chi dao Su

Tu-Sanh Ch Tu-phụ

U Nhứt Niemi Quy-y

Nng chế ộ n uống c-s nghiệp

Xưng dương nhược Tn-Thani

UC Kiếp Mạc Nng Tn.

__________Qun TƯỞNG

Nng LE SO LE tanh do not im lặng,

Cam ung ào-giao nan ở y Nghiêm,

NGA THU ào Tràng Như de-Chu,

THP Phương Chu Pht ảnh hiện trung,

Nga Thani ảnh hiện chư Pht Tiến,

ậu diện proceed Quy Lê Mange.

Ch tm nh Lê Nam-hu-Mo Tn Khong Biên-Php Gioia, Qua, Hiền, VI-lai Thp Phương Chu-Pht, tone-Php, Hiền-Thanh Tang, Tam Thượng-chà-Bảo. (1 LAY)

- Ch Tm ành Lê Nam-Mo Ta-Bà GIAO-Chu Bon-SU Thch-Ca Mau Ni Phat, Dương-lai Hạ Sanh Di-lac tone Pht, Dai-tri Van-THU SU-loi Bo-acetate, Hạnh Dai-Pho-bo-tan Hiền, Hồ-Php Chu-bo-tone acetate, Linh-Sơn Hội Thượng Pht Bo-tan. (1 LAY)

- Chi le Tm ành Nam-Mo Ty Phương CUC-The-Lac-TU Gioia Ðại Dai-Bi-Di-DA Pht dai bi Qun AAM-the-bo-acetate, Dai-gì- chi Bo-acetate, Nguyễn Dai-dia-Vương Tang-bo-tan, Thanh-Tịnh ại-Chung Hải-bo-tan. (1 LAY)

CH BI ại
Nam Mo ại Hội Thường Pht bi bo tan (3 DOE)

Thiên Thủ Thiên Nhn V Tm Ngãi ại bi ni la A.

Nam Mo HAC ra ra t ể Dja da da. Nam Mo và à Li Lo Ba Kiệt DJ thước lo lắng ra da. Bồ DJ tan oàn Bà . HA c tan oàn Bà . Ma Lo ha ni ca ca da. Một tan bàn ra Pht Do t SO t trên TOA.

Nam Mo Tất Kiệt LẠT oàn Monge y, và Li da Ba Lo Kiệt DJ Pht Ra Langat A Bà.

Nam Mo Ra Trì THỂ, HE LI HA ã You are already là nhớ. Melt Bà tha first Thau Bang Thế Dũng tan thậm ch tan chảy A, Ma Ba a, m và Pht ạt header, t iệt tha. An Ba Lo lo anh ca DJ DJ ca ra di hê Li. HA c Bồ DJ oàn tan, tan tan Bà Ba, Ra là Ra ma ma ma hê hê Li stopped. Lo Lo cu Cầu kiết mng. ộ ộ Lo Lo Pht X da DJ Pht HA c x da DJ. Dja Dja ra ra ri DJIA c, phat ra da. Gi ra ra gi. Ma ma ma Pht Ra MUC Dj Ie. Y y hê rằng vào, và Ra mình RA X Lợi Pht, Pht Pht là một mình. Pht ra da X. Hồ Hồ L L L RA là Hố H lo anh RI. Ta ra ra ta tat Tất RI RI, mà Ro Ro T. Bồ DJ à Bồ DJ à Bo Dja Dja da da Bồ. Ri Di DJ à. Mở ra THỂ Trị DJIA RI Sắc với c ấy. Bà à mA, cc Bà ha. Tất A Ba da ta ha HA c tất A da ta ha Ba TAT A du Nghệ bàn ra da, cc Bà ha. Mở ra THỂ Trị, Bà ha. Ma ra ra vào Ba ha. Tất RA Tang MUC KHU Ba da ta ha, HA c Ba và TAT A Ba da ta ha. Gia Kiệt ra và tan Dja Ba ha. Bà vẫn chưa Tất A A à, Ba ha. Trên CAN Trì ra ra BẠN Ã da, ta Bà ha. Li, Ba Thng kiết Ra a, Ba ha.

Nam Mo HAC ra ra t ể Dja da da. Nam Mo và à Li Lo Ba Kiệt DJ thước bàn ra ta da Ba ha. Một Tất iện ộ Bat Man A A Ra a, Ba ha.

Ch le Tm ành Củ Chi Pht Mau SO Thuyết Chuan DJ A La Ni (7 LAN)

khay Bạch DJE y ......................... .. (anh n) Php Danh (NEU CO) ...................., Hm nay Ngày is nm ...... ..... Thng ........ (mA Lich) was from Lau Gia ình Dj Tu bi N ã Quay ROI ai are not Yên ON, HOM Nay been danh hiệu Nghệ Cửa ức Chuan DJ Pht Mau Gia ình Chung lừa Lê Thanh Tm ành Pht Mau Chuan DJ A La Ni (1 LAY). Hm nay con xin Thục Hạnh Một Php NHO Cửa Chuan DJE Nguyễn Cầu Ngãi Gia Hồ Chung con been tai qua nan Khởi and Chung con xin Ngãi Hay trc xuất those vong Linh ang Hiền iền Trọng Gia ình con ra khoi Gia This page DJ Chung may also has an Cuoco SONGA VUI trong Chung con Thanh c Tsung Kinh nh Lê Ngãi, Pht MAU Chuan DJ A La Ni (3lạy)

(Su ộ you Hay Cầm 4 viene SOI ộ Trọng tay roi nhìn Thng VAO MAT CUA ức Chuan DJ and read CH djay 108 Biên
Nậm M TAP Dja chng ti, c Miếu c Bồ DJ cu chi chng ta t iệt tha:
uM - Chieti Lệ Chủ Lê Chuan DJ Tạ B ha
(những gì reading from chữ uM TRO về sau)
following ộ nhìn VAO 4 viene SOI Trang Kia read ma st CH 7 Lan

Su DJ ộ ộ 4 viene SOI ạt khoảng 4 GOC nhà Ban (4 GOC nhà Phi cờ NHA)

Su ộ ứng Giữa nhà (NOI NAO gì về mA ( m bing)) read bài CH Su:
Một Chieti Lê Chu Lê Chùa DJ TA BA HA Bo LAM (Chu bộ lm read Nhn Mạnh NHA) and read tiếp chữ Hồng Hồng VOI ở Mat Hưng Du NHA, Cang Gian DU Cang tot and read Lợi Nguyễn Su
"xin Pht Mau Chuan DJE trc xuất those m Hòn Kia ra khoi nhà con"
Su ộ you Hay Lay Tường Chuan DJE 3 Lan
Vay is coi EI Xong

Rat n Giani Phai Khong, Ch Cần WA Ngày Hm Su Kết cấm mình Thầy qua ngày

CHC you May Mắn