Fórum / Kupujeme kolo

Chi tiet Mobifone khuyen mai tang 50% the nap duy nhat ngay 14/4/2017

Hang thang nguoi dung dich vu deu mong cho cac chuong trinh khuyen mai nap the de co co hoi mang ve luong tai khoan "KHUNG" vay thi con chan chu gi nua ma khong chuan bi san sang cho chuong trinh khuyen mai Mobifone 14/4/2017 toi day.
Thue bao hay chop lay co hoi khuyen mai day hap dan nay de co duoc luong tien rung rinh giup cho qua trinh dang ky 3g mobiphone hay cac tien ich can thiet duoc dien ra nhanh chong va hieu qua nhat.

Mobifone khuyen mai tang 50% gia tri the nap ngay 14/4/2017

Tat ca quy khach hang Mobifone deu co co hoi tham gia nap the trong chuong trinh khuyen mai Mobifone ngay 14/4 lan nay. Tuy nhien voi moi chuong trinh, Mobifone se quy dinh so the nap khuyen mai, hinh thuc nap the va doi tuong tham gia khac nhau. Quy khach nen nam ky thong tin cua cac chuong trinh khuyen mai de chon tham gia chuong trinh thich hop voi thue bao cua minh nhat va tan huong uu dai.

Thoi gian khuyen mai: Duy nhat 1 ngay 14/4/2017 (ngay thu 6),

Pham vi trien khai: Toan quoc.

Mobifone khuyen mai tang 50% the nap ngay 14/4/2017

Mobifone khuyen mai tang 50% the nap ngay 14/4/2017

CTKM1: Tang 50% gia tri the nap cho thue bao thoa man dieu kien

Day la chuong trinh ap dung cho nhung thue bao Mobifone thuoc danh sach khuyen mai va thoa man dieu kien trong tin nhan Mobifone gui ve. Chi mot so doi tuong khach hang nhat dinh moi duoc tham gia.

Dieu kien khuyen mai: Trong tin nhan moi nap the Mobifone se thong bao han muc tieu dung de quy khach tham gia khuyen mai. Trong thoi gian tu ngay  6/4/2017 den ngay 12/4/2017)  quy khach chi can tieu dung tai khoan goc va cac tai khoan khuyen mai khac vuot han muc quy dinh cua nha mang la se duoc khuyen mai.

Noi dung uu dai:

  • Tang 50% gia tri the nap vao tai khoan voi 25% cong vao tai khoan KM1T va 25%gia tri the nap cong vao tai khoan KM3T.
  • Khuyen mai khong gioi han menh gia the nap va hinh thuc nap the nhung chi ap dung cho duy nhat 1 the nap dau tien sau khi thoa man dieu kien nen quy khach hay can nhac chon menh gia the thich hop.

CTKM2: Tang 50% gia tri the nap tai cua hang

Chuong trinh khuyen mai nay ap dung cho toan bo thue bao tra truoc dang hoat dong hai chieu tren toan quoc khach hang khong can thoa man dieu kien trong tin nhan hay phai tra cuu danh sach khuyen mai.

Dieu kien khuyen mai: Khach hang chi duoc nap the bang hinh thuc ban tien tu sim da nang cua cua hang Mobifone (nap MobiEZ).

Noi dung uu dai:

  • Chi can tham gia nap the MobiEZ tai cua hang la quy khach se duoc uu dai tang ngay 50% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai voi 25% gia tri cong vao tai khoan KM1 va 25% gia tri the nap cong vao tai khoan KM3.
  • Khong gioi han menh gia va so lan nap the, chi can nap the hop le thi quy khac se duoc khuyen mai 50% gia tri cho tat ca cac menh gia the.

CTKM3: Khuyen mai tang 50% gia tri the nap cho khach hang nhan duoc tin nhan

Day la CTKM chi ap dung cho thue bao Mobifone nhan duoc tin nhan moi nap the tu nha mang. Voi chuong trinh khuyen mai nay quy khach khong can thoa man dieu kien. Chi can nhan duoc tin nhan la co the nap the huong khuyen mai.

Noi dung uu dai:

  • Tang 50% gia tri the nap cho 1 lan nap the dau tien trong ngay khuyen mai khong phan biet menh gia va hinh thuc nap the.
  • Tai khoan khuyen mai se duoc cong 25% gia tri the nap vao tai khoan khuyen mai KM1 va 25% gia tri the nap vao tai khoan KM3.

Co hoi de gia tang tai khoan khuyen mai chi dien ra duy nhat 1 ngay 14/4 nen quy khach hay ghi nho thoi gian khuyen mai de bo sung tai khoan nhe. Sau khi da co mot tai khoan day ap nang luong quy khach co the tha ho goi dien tam xa lang voi cac thue bao Mobifone khac hoac de luoc net that tiet kiem thue bao hay tim hieu ngay cu phap dang ky 3g miu cua Mobifone de nhan ngay uu dai 600MB data tron goi.

Chuc quy khach nap the khuyen mai thanh cong va co mot tai khoan khuyen mai nhu y.

12.04.2017 - Kupujeme kolo - autor: mobileseovn - 98x

Pro přispívání do diskuzí je nutná registrace.

Recenze, zájezdy, bazar...

Bazar

Jízdní kola / Honza 24

Intense uzzi

Jízdní kola / Peter Gersi

cannondale Moto carbon1

Jízdní kola / emi

AUTHOR opus

Reklama